ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


Massa i pes
 


   

La massa mLa massa d'un cos és la quantitat de matèria que conté. És una propietat del cos que resta inalterable.
La massa d'un cos es pot determinar amb una balança. La unitat de massa en el SI és el quilogram (kg).

   
 


   

El pes FgEl pes d'un cos és la força amb la qual la Terra l'atrau. El seu valor depèn del lloc de la Terra on es troba.
El pes d'un cos es pot determinar amb un dinamòmetre. En tractar-se d'una força, la unitat de mesura del pes en el SI és el newton (N).

   

 


   

Fg = m·g


Aquesta fórmula representa la relació entre la massa i el pes d'un cos; g és l'acceleració de la gravetat del lloc on es troba el cos.
El valor mitjà de l'acceleració de la gravetat a la superfície de la Terra és 9,8 m/s2.

   
 


   

I a la Lluna?

L'acceleració de la gravetat a la superfície de la Lluna té un valor mitjà d'1,67 m/s2, és a dir, és menor que a la superfície de la Terra.
Així, mentre que la massa d'un cos té el mateix valor a la Terra que a la Lluna, el seu pes canvia. El pes d'un cos és menor a la Lluna que a la Terra.

   


Grup de treball: Joan Garín, Ramon Grau, Cristina Rafecas, Montserrat Sánchez

edu365.cat