Laboratori virtual

Perillositat dels productes químics

La manipulació, l'emmagatzematge, el transport i l'eliminació de productes químics comporten un risc que pot evitar-se si es coneixen les propietats d'aquestes substàncies. Els pictogrames que apareixen a les etiquetes dels recipients indiquen la perillositat dels productes.C corrosiu
Corrosiu: producte que, per contacte, pot produir acció destructiva en els teixits dels éssers vius.
Exemples: hidròxid de sodi, nitrat de plata, amoníac, els dessembussadors...

En manipular substàncies corrosives no s'han d'inhalar els vapors i s'han de prendre mesures per protegir els ulls, la pell i el vestit.


E explosiu
Explosiu: producte que explota per acció d'una flama.
Exemples: nitroglicerina, àcid pícric...

Els productes explosius s'han de manipular lluny de flames, espurnes i fonts de calor. Cal evitar també els cops i fregaments.


F fàcilment inflamable
F+ extremadament inflamable
Inflamable: substància que crema fàcilment per acció d'una espurna.
Exemples: l'alcohol, la gasolina...

Els productes inflamables s'han d'emmagatzemar separats de les substàncies comburents i manipular-los allunyats de les flames, les espurnes i les fonts de calor.


O comburent
Comburent: substància que, en contacte amb productes inflamables, produeix una reacció amb emissió de calor.
Exemples: nitrat de sodi, permanganat de potassi

Els productes comburents s'han d'emmagatzemar separats dels combustibles, tant dels inflamables (F) com dels molt inflamables (F+). I s'han de manipular lluny de flames, espurnes i fonts de calor.


T tòxic
T+ molt tòxic
Tòxic: producte que per inhalació o penetració cutània pot produir trastorns físics greus, aguts o crònics i causar fins i tot la mort.
Exemples: nitrat de plom (II)

S'ha de tenir molta cura en evitar la ingestió, inhalació i el contacte amb la pell de les substàncies tòxiques.


Xn nociu
Nociu: substància que per inhalació, ingestió o penetració cutània pot produir trastorns físics de gravetat limitada.
Exemples: el líquid per al revelat fotogràfic, iode, els insecticides, els productes antiarnes...

En manipular substàncies nocives s'ha d'evitar amb cura la ingestió, la inhalació i el contacte amb la pell.


Xi irritant
Irritant: substància no corrosiva que per contacte prolongat amb la pell i les mucoses pot produir una inflamació.
Exemples: òxid de calci (cal viva), propanona (acetona), solució d'amoníac, els productes contra la calç, el llexiu, el sabó de rentar plats...

Les substàncies irritants s'han de manipular amb cura evitant el contacte amb els ulls i la pell. No s'han d'inhalar els vapors. En cas d'accident, s'ha de rentar la zona afectada amb aigua abundant.


N perillós per al medi ambient

Perillós per al medi ambient: producte que presenta un perill immediat o futur per a un o més dels components del medi ambient,siguin o no perillosos per a l'home.
Exemples: el mercuri, la naftalina, el petroli, els CFC.

Els productes perillosos per al medi ambient, els residus dels productes químics i els seus recipients s'han d'eliminar a través d'un centre de recollida de residus perillosos i especials.


Col·laboració: Programa de análisis ambientales y biológicos de l'Instituto nacional de seguridad y higiene en el trabajo