Comprova si les teves respostes són correctes o no.