1. L'epistemologia : teoria del coneixement o filosofia de la ciència ?

Història : els grecs van tractar problemes gnoseològics (sobre el saber) però molt sovint els van subordinar a qüestions ontològiques (estudi de l'ésser). La pregunta ¿què és el coneixement? va estar en estreta relació amb una altra pregunta, molt més rellevant pels filòsofs antics : què és la realitat? què és l'ésser? El mateix va succeir amb els filòsofs medievals.

No és fins l'època moderna quan el problema del coneixement passa a tenir un paper destacat dins del camp filosòfic. L'interès pel mètode de coneixement condueix a tractar en profunditat la qüestió del coneixement, la seva estructura, origen, procés... És en aquesta època quan apareixen dues tendències que defensaran diferents punts de vista sobre el coneixement : els anomenats racionalistes i empiristes (veure 4.origen del coneixement).

Però es pot afirmar que no és fins a I.Kant ( s. XVIII ) que el problema del coneixement va començar a ser objecte de la teoria del coneixement. Els problemes tractats eren sobre la naturalesa i abast del coneixement científic per distingir-lo del coneixement vulgar o ordinari; la classificació de les ciències; i les possibilitats d'edificar un coneixement científic a partir de les dades sensibles.

Aquest període, anomenat clàssic, s'estÚn fins la fundació del Cercle de Viena (Wiener Kreis 1927) que va promoure el primer congrés internacional d'epistemologia (París 1935) i la publicació de la revista "Erkenntnis". És aleshores quan s'inicia l'epistemologia com a filosofia de la ciència.

Actualment, l'epistemologia o filosofia de la ciència és la branca de la filosofia que estudia la investigació científica i el seu producte, el coneixement científic, analitzant el seu mètode, objectius i procediments. A més a més, té en compte els problemes semàntics (de significat dels termes utilitzats), ontològics (objectes d'estudi), axiològics (valors), ètics (principi de responsabilitat, beneficiència...) i d'altres problemes que es presenten en la investigació científica i en la reflexió metacientífica.

Text ampliació : R. Blanché La epistemología