DESCRIPCIÓ BREU DE LA UNITAT

En aquesta unitat t'introduiràs en l'aventura del coneixement, amb l'objectiu de descobrir quins són els seus problemes més importants i perquè són tractats per la filosofia. Cal deixar clar d'entrada, que no és gens fàcil fer una presentació senzilla del coneixement del coneixement. Les dificultats apareixen des de bon principi, i les causes són ben evidents : nosaltres formem part de l'objecte d'estudi; els conceptes utilitzats poden dur a la confusió fŕcilment i per últim, les teories i actituds existents, sobre el tema, constitueixen un ventall de possibilitats que dificulten, a vegades, la comprensió.

Donades aquestes dificultats, primer de tot és necessari exposar quina és la disciplina filosòfica que s'ocupa del coneixement i quina és la seva funció, per després distingir (en un intent d'aclarir els conceptes) quč s'entèn per cončixer, saber, creure i opinar. De fet, actualment, tant s'utilitza el concepte conèixer com saber, però no tenen el mateix sentit, almenys en la nostra llengua (en anglès només s'utilitza el verb to know, simplificant en gran mesura el problema). També es tendeix a identificar el coneixement (entès com a quelcom més que el resultat de l'acte de conèixer) amb el saber i així serà tractat en aquesta unitat. També cal adonar-se que hi ha diferents modalitats de coneixement i que no s'han de confondre. Finalment, navegaràs pel mar de les grans qüestions epistemològiques de com adquirim el coneixement, quins són els límits del coneixement i què podem arribar a saber de la realitat.

2. És el mateix conèixer/saber/opinar/creure ? o no ?