FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Aquesta és una petita selecció dels llibres utilitzats per elaborar la unitat i que poden servir per ampliar els temes tractats:
Edgar Morin. Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure. Ed. La campana B. 2001. / Els 7 sabers necessaris per a l'educació del futur Ed. Unesco B.2000 / El método Ed. Cátedra S.A, M. 1999

R.Blanché. La epistemología Ed. oikos-tau, S.A. B. 1973

J.Ll.Blasco i T. Grimaltos. Teoria del coneixement Ed. UV València 1997

J.Ziman. La credibilidad de la ciencia Ed. Alianza, M. 1981

J. Piaget. La epistemología genética Ed. Debate M. 1986

M.Bunge. La investigación científica Ed.Ariel M. 1989

B.Russell. Los problemas de la filosofía Ed. Labor. B. 1985 / El coneixement humà I Ed. 62 B. 1985

K. Popper. El coneixement objectiu Ed. 62, B. 1985

Diversos autors. Teoria del coneixement Ed. UOC B. 2001

F. Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía Ed Ariel M. 1991

G.S.Kirk i J.E.Raven. Los filósofos presocráticos Ed. Gredos M. 1981

I.Kant. Crítica de la razón pura Ed. Alfaguara, S.A. M. 1985

A.F.Chalmers. ¿Qué és esa cosa llamada ciencia? Ed. s.XXI S.A. M. 1991 (2002)

H.I. Brown. La nueva filosofía de la ciencia Ed. Tecnos M. 1988

R. Descartes. El discurs del mètode Ed.62 B. 1996