ACTIVITATS AVALUACIÓ

Les activitats d'avaluació tenen per objectiu, com el mateix nom indica, avaluar tant els coneixements inicials sobre la unitat com els coneixements adquirits un cop fetes les activitats d'aprenentatge, amb les explicacions de cadascun dels diferents apartats.

 

- Test incial-final : respon a les diferents preguntes sobre els temes de la unitat.

 

- Mots encreuats : completa els diferents quadrats amb els conceptes principals de la unitat.