Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat

Com es fa un projecte tecnològic

INFORME TÈCNIC

Un informe tècnic o memòria és un document que descriu el procés de realització i el resultat d'un projecte.

puja

Estructura


L'informe tècnic ha de tenir l'estructura següent:

 1. Inici
  • Portada
  • Index
 2. Cos
  • Introducció
  • Nucli de l'informe
  • Conclusions, recomanacions
  • Llista de referències
 3. Final
  • Annexos

Plantilla per a l'informe escrit

puja

Contingut


La portada ha d'ocupar una pàgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informació següent:

 • Títol
 • Autor/a
 • Grup de classe
 • Data de presentació

A l'índex hi consta la relació de totes les parts de l'informe (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències i els títols dels annexos) acompanyades del número de la pàgina en la qual apareixen.

A la introducció s'exposen els objectius del treball, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat i la metodologia emprada. No és tracta d'un capítol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a capítol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions.

El nucli de l'informe conté informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs realitzats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.
Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats cadascun amb el seu encapçalament.
Les descripcions han de ser suficients perquè un especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del treball sense dificultat. S'inclouen en el text totes les il·lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.
Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules) s'inclouen en els annexos.

Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius.
Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Només apareixen si la seva inclusió està completament justificada.
L'apartat de conclusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.

La llista de referències és una relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, videos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el treball. En el nucli del treball es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts.

Els annexos s'utilitzen per presentar:

 • Material que no pot col·locar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, webs...).
 • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il·lustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentació lògica i ordenada del treball.
 • Documentació d'interès per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referència.
 • Descripció detallada d'equips o programes utilitzats

puja