Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat

Com es fa un projecte tecnològic

PROCÉS TECNOLÒGIC

El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. Consta d'un seguit d'etapes de treball o fases que cal aplicar en l'ordre que indica el diagrama. Les línies grogues indiquen que, de vegades, cal una cerca d'informació per a solucionar problemes que apareixen durant l'aplicació del procés.

diagrama procés tecnològic

puja

Requeriment

El requeriment és l'inici del procés tecnològic i consisteix en identificar el problema plantejat sobre el funcionament d'una màquina o d'un sistema, de disseny d'un producte o de construcció d'un objecte.

puja

Recerca d'informació

És la fase d'investigació. Es tracta d'esbrinar quines solucions s'han donat fins al moment i quines solucions ofereix el mercat a problemes similars. Es pot cercar informació en llibres, revistes, catàlegs, webs, visitar tallers i comerços especialitzats, i demanar l'opinió de persones expertes en el tema. També s'ha d'investigar sobre les possibilitats i el cost de realització.

puja

Generació d'idees

A partir de la informació obtinguda, s'han de plantejar possibles solucions al problema avaluant els pros i contres de cada idea.

puja

Selecció de la millor solució

Ha arribat l'hora de decidir. Per escollir el producte més adequat s'han d'analitzar diversos factors (resposta al requeriment, possibilitats de realització amb el material i equipament disponible, originalitat del producte, cost, estètica, impacte ambiental de la proposta...) i avaluar els pros i contres de cada idea.

puja

Planificació de la tasca

En aquesta etapa s'ha d'organitzar tot el treball que queda per fer. S'ha de preveure tots els procediments a realitzar, enumerar-los ordenadament, indicar els materials, eines i maquinari que cal utilitzar, calcular el temps necessari, preparar el pressupost.

puja

Realització

Se segueix pas a pas la planificació, preparant el material i prenent notes sobre la realització i les incidències que es produeixen.

puja

Avaluació

Un cop acabada la realització es valora si el resultat soluciona satisfactòriament el requeriment inicial. Per fer aquesta avaluació s'analitzen diversos factors, el disseny, el funcionament, l'impacte ambiental... i el cost del producte.

puja