racó superior esquerre Selecciona un element racó superior dret

87 - Franci 55 - Cesi 37 - Rubidi 19 - Potassi 11 - Sodi 3 - Liti 1 - Hidrogen 2 - Heli 10 - Neó 18 - Argó 36 - Criptó 54 - Xenó 86 - Radó 32 - Germani 14 - Silici 6 - Carboni 83 - Bismut 51 - Antimoni 33 - Arsènic 15 - Fòsfor 7 - Nitrogen 84 - Poloni 52 - Tel·lur 34 - Seleni 16 - Sofre 8 - Oxigen 85 - Àstat 53 - Iode 9 - Fluor 17 - Clor 35 - Brom 50 - Estany 82 - Plom 13 - Alumini 5 - Bor 31 - Gal·li 49 - Indi 81 - Tal·li 30 - Zinc 48 - Cadmi 80 - Mercuri 29 - Coure 47 - Argent 79 - Or 28 - Níquel 46 - Pal·ladi 78 - Platí 27 - Cobalt 45 - Rodi 77 - Iridi 26 - Ferro 44 - Ruteni 76 - Osmi 25 - Manganès 43 - Tecneci 75 - Reni 21 - Escandi 72 - Hafni 40 - Zirconi 22 - Titani 73 - Tàntal 41 - Niobi 23 - Vanadi 74 - Wolframi 42 - Molibdè 24 - Crom 39 - Itri 71 - Luteci 103 - Laurenci 88 - Radi 4 - Beril·li 12 - Magnesi 20 - Calci 38 - Estronci 56 - Bari 70 - Iterbi 57 - Lantani 102 - Nobeli 89 - Actini 101 - Mendelevi 69 - Tuli 100 - Fermi 68 - Erbi 99 - Einsteni 67 - Holmi 98 - Californi 66 - Disprosi 97 - Berkeli 65 - Terbi 64 - Gadolini 63 - Europi 62 - Samari 96 - Curi 61 - Prometi 95 - Americi 60 - Neodimi 94 - Plutoni 59 - Praseodimi 93 - Neptuni 91 - Protactini 92 - Urani 90 - Tori 58 - Ceri 104 - Rutherfordi 105 - Dubni 106 - Seaborgi 107 - Bohri 108 - Hassi 109 - Meitneri tabla periódica
racó inferior esquerre racó inferior dret